top of page

Γενικές συνθήκες

Η πώληση των προϊόντων του Πωλητή ρυθμίζεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης και το περιεχόμενο της Νομικής Σημείωσης που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της οντότητας. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης θεωρούνται αποδεκτοί χωρίς επιφύλαξη από τον Αγοραστή. Ομοίως, αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης θα εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα έναντι των γενικών όρων του αγοραστή, εάν υπάρχουν.

Σε περίπτωση που αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης έρχονται σε αντίθεση ή διαφέρουν από τους Γενικούς Όρους Πώλησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ή οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα, θα ισχύουν οι πρώτοι καθώς αποτελούν ειδική συμφωνία μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή/και να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επομένως συνιστάται στον Αγοραστή να το ελέγχει περιοδικά.
.
Προϊόντα και τιμές
Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της πώλησης, καθώς και για τη χρήση ή τη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Επομένως, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους καταλόγους, τις τιμές και/ή τις γενικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, ο πωλητής δεν ευθύνεται ούτε εγγυάται ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τις τεχνικές εφαρμογές που προορίζονται από τον Αγοραστή, ούτε να επιτύχει εν όλω ή εν μέρει, τους στόχους που θέτει κατά την αγορά των προϊόντων. Τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Κατάστημα θα αντιστοιχούν όσο το δυνατόν πιστότερα που επιτρέπει η τεχνολογία προβολής Ιστού στα Προϊόντα που πραγματικά προσφέρονται. Τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων και οι τιμές τους εμφανίζονται στο Κατάστημα. Οι τιμές που αναγράφονται στο Κατάστημα είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Εγγύηση
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πωλητής πρέπει να προχωρήσει, κατά περίπτωση, στην επισκευή, αντικατάσταση, μείωση τιμής ή καταγγελία της σύμβασης, διαδικασίες που θα είναι δωρεάν για τον καταναλωτή και τον χρήστη*, εκτός από τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα διαχείρισης που θα μεταβιβαστεί στον αγοραστή. Ο πωλητής θα απαντήσει με τους όρους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Υποχρεώσεις χρήστη
Ο Χρήστης δεσμεύεται, γενικά, να χρησιμοποιεί το Κατάστημα, να αποκτά τα Προϊόντα και να χρησιμοποιεί κάθε μία από τις υπηρεσίες του Καταστήματος επιμελώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων, και πρέπει επίσης να απέχει από τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να εμποδίσει, ζημιά ή επιδείνωση της κανονικής λειτουργίας και απόλαυσης του Καταστήματος από τους Χρήστες ή που θα μπορούσε να βλάψει ή να προκαλέσει ζημιά στην ιδιοκτησία και τα δικαιώματα αυτού του διανομέα, των προμηθευτών του, των χρηστών ή γενικά οποιουδήποτε τρίτου.

Διαδικασία και τρόποι πληρωμής
Εντός μέγιστης περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ο πωλητής θα στείλει ένα email στον Χρήστη, επιβεβαιώνοντας την αγορά. Το εν λόγω email θα περιλαμβάνει τον αριθμό παραγγελίας που έχει εκχωρηθεί στην αγορά σας καθώς και μια περίληψη με τα στοιχεία της παραγγελίας, τις μονάδες, τα έξοδα αποστολής, τη συνολική τιμή και θα υποδεικνύει επίσης την κατάσταση της παραγγελίας σας, η οποία θα βρίσκεται στη φάση "επεξεργασίας".

Ο Χρήστης που αγοράζει ένα προϊόν μέσω του Καταστήματος πρέπει να πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω των συστημάτων πληρωμών που αναφέρονται ειδικά στο Κατάστημα.

Η τραπεζική κάρτα με την οποία γίνεται η πληρωμή πρέπει να έχει μια ισπανική τράπεζα ή ταμιευτήριο ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έκδοσης.

Ο πωλητής θα καταθέσει τα ηλεκτρονικά έγγραφα στα οποία έχει επισημοποιηθεί η σύμβαση, αποστέλλοντας ένα αντίγραφο στον Χρήστη μόλις πραγματοποιηθεί η αγορά.

Η επιβεβαίωση παραγγελίας που αποστέλλεται δεν ισχύει ως τιμολόγιο, παρά μόνο ως απόδειξη αγοράς. Ο πωλητής θα στείλει το αντίστοιχο τιμολόγιο μαζί με το Προϊόν.

Υπηρεσία παράδοσης κατ' οίκον
Το εδαφικό εύρος των πωλήσεων μέσω του Καταστήματος αφορά την εθνική και διεθνή επικράτεια (η αποστολή θα βαρύνει τον χρήστη/αγοραστή). Τα Προϊόντα που αγοράζονται μέσω του Καταστήματος θα αποστέλλονται στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο Χρήστης μετά την επαλήθευση της πληρωμής, με τη μέγιστη περίοδο παράδοσης να είναι τριάντα (30) ημέρες που καθορίζεται εξ ορισμού από το Νόμο. Η συνήθης παράδοση του πωλητή είναι 48 έως 72 ώρες, από την ημερομηνία πληρωμής της παραγγελίας.

Η υπηρεσία παράδοσης πραγματοποιείται σε συνεργασία με διαφορετικούς χειριστές logistics αναγνωρισμένου κύρους. Οι παραγγελίες δεν θα εξυπηρετούνται σε ταχυδρομικές θυρίδες ή σε προσωρινά καταλύματα, όπως ξενοδοχεία ή άλλες μη μόνιμες διευθύνσεις. Το κόστος των αποστολών δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των Προϊόντων. Κατά την αγορά του Προϊόντος, ο Χρήστης θα ενημερωθεί για το ακριβές κόστος αποστολής.

Στέλνουμε το αυτοκόλλητό σας από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της παραγγελίας από την Correos. Η συνηθισμένη αποστολή δεν έχει κωδικό παρακολούθησης και δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε πού είναι η παραγγελία και πόσο καιρό θα πάρει για να φτάσει. Εάν επιλέξετε πιστοποιημένη αποστολή  Θα σας στείλουμε τον κωδικό παρακολούθησης για να παρακολουθήσετε την παραγγελία σας. Η Goo Stickers δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αποστολής ή απώλεια της παραγγελίας σας μετά την αποστολή.
.
επιστρέφει
Ο χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσω του οποίου μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@goostickers.com και να υπαναχωρήσει από την αγορά εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, υπολογίζεται από την παραλαβή του Προϊόντος.

Το Προϊόν πρέπει να αποσταλεί μαζί με το δεόντως συμπληρωμένο φύλλο επιστροφής και αντίγραφο του δελτίου αποστολής ή του τιμολογίου, με το άμεσο κόστος επιστροφής του Προϊόντος στον χρήστη συν 7 ευρώ για τα έξοδα διαχείρισης.

Η εν λόγω επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στον Χρήστη ως απάντηση στην ειδοποίησή του για την άσκηση απόσυρσης. Ο Χρήστης πρέπει να επιστρέψει το Προϊόν εντός μέγιστης περιόδου επτά (7) ημερών από τη στιγμή που αναφέρεται ο τρόπος επιστροφής.

Η ανάληψη συνεπάγεται την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Για να γίνει αυτό, ο πελάτης πρέπει να αναφέρει στο φύλλο επιστροφής τον αριθμό και τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας/τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να γίνει η πληρωμή. Ο όρος για την εν λόγω πληρωμή θα είναι αυτός που ορίζει ο Νόμος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί όταν το Προϊόν δεν επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς αποσφράγιση και όταν το Προϊόν δεν είναι σε άριστη κατάσταση κατά τη γνώμη του πωλητή.

Για τη διασφάλιση της υγείας όλων, δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές αυτή τη στιγμή.

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα στοιχεία του Καταστήματος και καθενός από τα Προϊόντα, οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτό, οι επωνυμίες, η δομή, η επιλογή, η διάταξη και η παρουσίαση του περιεχομένου του και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτά, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ίδιας της οντότητας ή τρίτων και ότι οι Γενικοί Όροι δεν αποδίδουν κανένα άλλο δικαίωμα στα εν λόγω δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός από αυτά που προβλέπονται ειδικά σε αυτούς.

Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί από αυτό το μέρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τρίτους κατόχους των αντίστοιχων δικαιωμάτων, ή εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, μετασχηματίσει, τροποποιήσει, αποσυναρμολογήσει, αντιστρόφως μηχανικό, διανέμει, νοικιάζει, δανείζει , να διαθέσει ή να επιτρέψει την πρόσβαση στο κοινό μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τα υλικά, τα στοιχεία και τις πληροφορίες στα οποία έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του Καταστήματος αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες, αναγκάζοντας τον εαυτό του να μην πραγματοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, εμπορική εκμετάλλευση των υλικών, στοιχείων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω του ίδιου .

Ο Χρήστης πρέπει να απέχει από την παράκαμψη ή τον χειρισμό οποιωνδήποτε τεχνικών συσκευών που έχουν δημιουργηθεί από αυτό το μέρος ή από τρίτα μέρη στο Κατάστημα.

Προστασία δεδομένων
Η GOO STICKERS εγγυάται ασφάλεια και εμπιστευτικότητα σε όλες τις επικοινωνίες της με τους πελάτες της.

Εγγυάται επίσης την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατοικίας, πληρωμής και κάθε άλλου στοιχείου που παρέχεται από τους πελάτες μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες μας στην GOO STICKERS ή στους υπαλλήλους της θα περιλαμβάνονται σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται και διατηρείται με ευθύνη αυτής της οντότητας.

Σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Οργανικού Νόμου 5/1992, της 29ης Οκτωβρίου, που τροποποιήθηκε με τον Οργανικό Νόμο 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (LOPDP), τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία που παρέχει ο χρήστης σε αυτό το μέρος μέσω στην ενότητα "ολοκλήρωση αγοράς", δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα.

Ομοίως, αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται τα εν λόγω δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με το περιεχόμενο του προαναφερθέντος Νομικού Κειμένου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων, εκτός από αυτές που αναφέρονται, θα απαιτεί την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα αρχεία αυτά, προκειμένου να ζητήσει και να λάβει τη διόρθωση, ακύρωση, τροποποίηση ή αντίθεση των προσωπικών του δεδομένων, αποστέλλοντας επιστολή στην έδρα του φορέα αυτού.

Σας ενημερώνουμε ότι, συμπληρώνοντας τις φόρμες εγγραφής πελατών στον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συμπεριληφθούν στα αυτοματοποιημένα αρχεία μας με μοναδικό σκοπό να σας παρέχουμε την απαιτούμενη υπηρεσία. Εάν θέλετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, πρέπει να το ζητήσετε μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών μας info@goostickers.com

Ο ιστότοπος του καταστήματος είναι εγγεγραμμένος στις αρχές αναγνώρισης ιστότοπου για να επιτρέψει στο πρόγραμμα περιήγησής σας να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του καταστήματος πριν αποσταλούν τυχόν μεταδόσεις. Με αυτή την τεχνολογία:

– Η ταυτότητα του ιστότοπού μας επιβεβαιώνεται αυτόματα πριν από τη μετάδοση οποιωνδήποτε στοιχείων πελάτη που ζητούνται για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας.

– Τα δεδομένα σας φτάνουν στον επιδιωκόμενο σκοπό ή το πρόγραμμα περιήγησής σας σας ειδοποιεί (πριν υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία) ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι ασφαλής και θα πρέπει να αποφεύγεται.

Αποτελεί δέσμευσή μας να ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και ακύρωσης δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε cookies που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του σκληρού δίσκου. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών αγορών για το www.goostickers.com Εάν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να ειδοποιείται στην οθόνη για τη λήψη των cookies και να αποτρέπει την εγκατάσταση cookies στον σκληρό σας δίσκο. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες και τα εγχειρίδια του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η GOO STICKERS έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα δεδομένα που παρέχετε σε αυτόν τον ιστότοπο, ακόμα κι αν δεν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας ρωτήσουν γιατί δεν ολοκληρώσατε την εγγραφή ή την παραγγελία σας.

κωδικούς πρόσβασης
Η GOO STICKERS θα διευκολύνει τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης στον χρήστη που εγγράφεται ως τέτοιος στον ιστότοπο. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους κωδικούς πρόσβασης με την αποκλειστική του ευθύνη με την αυστηρότερη και απόλυτη εμπιστευτικότητα, αναλαμβάνοντας, ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε ζημίες ή συνέπειες οποιουδήποτε είδους προκύψουν από την παραβίαση ή την αποκάλυψη του μυστικού. Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός πρόσβασης για τηλεματική πρόσβαση στις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί αμέσως την GOO STICKERS για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και για πρόσβαση σε αυτόν από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Αυτοί οι γενικοί όροι διέπονται από τον ισπανικό νόμο. Τα μέρη υποβάλλουν, κατά την επιλογή τους, για την επίλυση συγκρούσεων και παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στα δικαστήρια της έδρας της GOO STICKERS.

Προϋποθέσεις για τις προσφορές
Οι τρέχουσες εκπτωτικές προσφορές και προωθήσεις δεν θα είναι σωρευτικές μεταξύ τους, εκτός εάν αναφέρεται ρητά.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους όρους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email ή κανονικού ταχυδρομείου, μέσω των διευθύνσεων που περιέχονται στον ιστότοπο.

bottom of page